Spring naar hoofd-inhoud

Vrijwillige ouderbijdrage

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van uw kind(eren) niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals het schoolreisje en schoolkamp, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig.
De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen, maar biedt dan wel een alternatief programma aan. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de ouderbijdrage. De school zal aan de andere kant wel haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de bijdrage niet betalen.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 2017-2018 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van €12,50
De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang zijn geen vrijwillige ouderbijdragen.

Ouders dienen conform de wet een overeenkomst te tekenen, die overigens pas na toelating van uw kind op school aan u wordt voorgelegd. Deze overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen en is als bijlage toegevoegd aan deze schoolgids. Ouders hoeven de overeenkomst niet aan te gaan, maar zijn na ondertekening verplicht de bijdrage te betalen.